Hjortskov Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Hellerupvej 31, 2900 Hellerup

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 39294910 samt på e-mailadressen sh@hjortskovadv.dk.

Vores CVR-nummer er: 17868446.

Hjortskov Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Klientbankkonto føres i Danske Bank og Merkur Bank. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hjortskov Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Hjortskov Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Hjortskov Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Hjortskov Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Hjortskov Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Hjortskov Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af Hjortskov Advokatfirmas advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.​

Hjortskov Advokatfirma er underlagt regler i hvidvasklovgivningen og klienter gøres opmærksom på følgende:

§16 underretning:

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

​Hjortskov Advokatfirma er i færd med at opdatere hjemmesiden.

​Har du ris / ros er du mere end velkommen til at kontakte os -

Klik her

brev Hjortskov Advokatfirma - Hellerupvej 31 - 2900 Hellerup - Telefon: +45 3929 4910 - E-mail: sh@hjortskovadv.dk